Get Adobe Flash player


 

HUSORDEN

for fritidskollektivet

RIO MIRA

§ l Husordenen kan suppleres eller ændres ved almindelig stemmeflerhed på fællesmøder.

§ 2 Alle yder en arbejdsindsats efter evne og behov. Alt arbejde udføres frivilligt og er ulønnet - med mindre andet besluttes på fællesmøderne.

§ 3 Almindelig løbende rengøring og oprydning er en selvfølge. Når stedet forlades, gøres rent og ryddes op i de rum og den udenomsplads, som har været benyttet.

§ 3.2 Køkkenet gøres grundig rent. Gryder må ikke bruges på bålet. Skraldespanden tømmes dagligt i affaldscontaineren ved hovedindgangen. Komfur og ovn renses, evt. med brug af ”ovnrens”. Køleskab afvaskes grundigt ved afrejse, og strømmen afbrydes. Køleskabsdøren efterlades åben.

§ 3.3 Brændeovnene betjenes ifølge vejledningen ophængt ved ovnene. Ved afrejse renses ovnen og nyt brænde lægges ved ovnen.

§ 3.4 Baderum/WC rengøres dagligt. Brusekabinen svabres og aftørres efter brug. Gulvafløbet renses jævnligt for hår og sæberester. Vaskemaskinerne holdes i god stand - bl.a. renses trævlefilteret jævnligt

§ 3.5 Værelser holdes rene. Madrasser må kun benyttes med lagen og evt. underlag. Ved afrejse tømmes værelset for personlige effekter (incl. blomster, sten, stråhatte oa.). Værelset rengøres, gulvet vaskes og vinduerne lukkes. Evt. støvsuges madrasserne. Sengene må kun håndteres som vist på skitsen på opslagstavlen. Sengeben ødelægges, hvis sengene vippes på højkant.

§ 3.6 Kontoret holdes i god orden, private genstande må ikke opbevares på kontoret.

§ 3.7 Brug af computer og trådløst netværk skal ske i henhold til fremlagt anvisning på kontoret.

§ 3.8 Private genstande opbevares på loftet i Hovedhuset i de dertil indrettede rum, som mærkes med medlemsnummer. Området omkring trappelemmen må ikke blokeres. Loftet i Hovedhuset skal være tilgængeligt til enhver tid.

Alle medlemmer har ret til 2 rum til opbevaring af private genstande på loftet. Ved udmeldelse skal private ejendele fjernes fra loftet senest 3 måneder efter medlemskabets ophør. Herefter vil foreningen bortskaffe ejendelene.

 

§ 3.9 Havemøbler holdes rene og sættes ind ved afrejse. Almindelig vedligeholdelse og rengøring udføres omkring husene. Planter ved husene og i Kildedalen vandes efter skøn og Landskabsgruppens anvisning. Der må kun vandes med brøndvand fra de ”grønne vandhaner”. Kildedalen vandes fra vandingsbassinet.

§ 4 Medlemmer har fortrinsret til værelser.

§ 4.2 Medlemmer kan ikke reservere huse eller værelser på noget tidspunkt.

§ 4.3 Alle huse er primært fællesarealer og skal være tilgængelige for alle - evt. med nøgle. Det enkelte værelse skal betragtes som privat.

§ 4.4 Medlemmer skal holde møde på Quinta’en, såfremt mindst ét medlem ønsker det.

§ 5 Senest 1 uge før brug af Quinta’en adviserer medlemmer med evt. gæster deres ophold via kalenderen på foreningens hjemmeside. Hvis medlemmet inviterer mere end 10 gæster registreres opholdet via kalenderen senest 2 måneder før. Betaling for opholdet skal ske senest 1 uge før opholdet og følger de anvisninger som beskrevet i ”Bilag til Husorden – procedure for registrering og betaling af ophold”.

§ 5.2 Såfremt opholdet på Quinta’en bliver længere end det, der er betalt, skal dette registreres i kalenderen, og det resterende beløb skal indbetales til foreningens konto med angivelse af medlemsnummer senest 1 uge efter hjemkomsten.

§ 5.3 Skulle der opstå situationer under henvisning til § 4 og § 4.2 i nærværende Husorden, hvor der ikke er plads til alle gæster pga. mange medlemmer, må det medlem, der har betalt for gæsternes ophold, få refunderet det for meget indbetalte beløb.

§ 5.4 Gæster kan kun bo på Quinta’en sammen med det inviterende medlem. Eneste undtagelse herfra er, gæster med intropas*) eller familiepas**) udstedt af Administrations­gruppen.

§ 5.5 Medlemmet er ansvarlig for sin familie og sine gæsters ophold på Quinta’en.

§ 5.6 Medlemmer kan maksimalt opholde sig på Quintaen i 3 måneder. Gæster med intropas kan opholde sig maksimalt en uge på Quintaen. Intropas kan udstedes 1 gang til personer på den eksterne venteliste - dog kun når der er plads i forhold til kalender.

Ventelister for kommende medlemmer – intern og ekstern – skal offentliggøres på foreningens interne hjemmeside.

§ 5.7 Ved for sen betaling af kontingent opkræves et rykker­gebyr på 150 kr. pr. rykker - som beskrevet i vedtægterne (§ 8).

§ 5.8 Et medlem, der er bagud med kontingentet med mere end 2 kvartaler, er ikke berettiget til at opholde sig på Quinta’en før gælden er betalt eller aftale er indgået med kassereren.

§ 6 Husordenen skal ophænges i alle husene på Quinta’en.

§ 7 Tiltag omkring byggeri, inventaranskaffelse og landskabspleje samt større vedligeholdelsesarbejder skal koordineres med gruppen for fysisk planlægning.

§ 8 Euforiserende stoffer - herunder hash - samt skydevåben af enhver art må under ingen omstændigheder forefindes på Quinta’en.

§ 9 Fællesrum holdes røgfri.

*) Intropas lovliggør potentielle nye medlemmers tilstedeværelse på Quinta’en i en uge med henblik på senere medlemskab

**) Familiepas lovliggør familiemedlemmer til et medlems ophold på Quinta’en på et givet tidspunkt. Medlemmet definerer selv familierelationen.

Vedtaget på Fællesmødet den 12 nov 2016.

-------------------------------------------------------------------------------

Bilag til Husorden

Procedure for registrering og betaling af ophold: Medlemmet registrerer sit og sine gæsters forventede ophold i kalenderen.

Hvis et medlem inviterer mere end 10 gæster registreres det i kalenderen senest 2 måneder før opholdet påbegyndes.

Senest 1 uge før opholdet skal man logge sig på det registreringssystem, som er lagt på Rio Mira hjemmesiden under ”Nye regler gæstepenge”*. I registreringssystemet skal man først logge sig på fanen ”gæstepenge” i venstre side, derefter på ”+ gæstepenge uden moms”, hvorefter der kommer 5 betalingsgrupper frem, svarende til de 5 forskellige betalingssatser for ophold, som vi har i Husordenen.

Herefter logger man sig på de relevante grupper, angiver antal personer i hver gruppe og ganger med det antal dage, man vil opholde sig på Quinta’en.   Systemet udregner derefter, hvad man skal betale.

Betalingsgrupperne er følgende:

1.     Gratis

·       Medlemmer ved ophold under 6 uger

·       Medlemmers børn og børnebørn under 18 år

·       Ikke-medlemmers børn og børnebørn under 4 år

2.     25 kr.

·       Medlemmer ved ophold over 6 uger

3.     60 kr.

·       Ægtefælle/partner ved ophold under 6 uger

·       Medlemmers børn over 18 år

·       Ikke-medlemmers børn og børnebørn over 4 år men under 18 år

4.     90 kr.

·       Ægtefælles/partners ophold over 6 uger

·       Medlemmers børn over 18 år ved ophold over 6 uger

·       Ikke-medlemmers børn og børnebørn over 4 år men under 18 år ved ophold over 6 uger

5.      100 kr.

·       Ikke-medlemmer over 18 år

·       Gæster på intropas inkl. familie og venner (max 1 uge)

Intropas koster 1000 kr. og skal betales i forbindelse med, at passet udstedes af administrationsgruppen. Passet kan kun udstedes 1 gang pr. gæst. Ved efterfølgende indmeldelse vil de 1000 kr. blive modregnet i indmeldelsesbeløbet.

Når registreringen er foretaget, får man tilsendt en bekræftelses e-mail med et fakturanummer og et kontonummer. Kontonummeret er i Fælleskassen reg.nr. 8411 konto 4013489. Fakturanummer skal oplyses, når man betaler, så vores kasserer kan se, hvem der har betalt.

Betalingen kan ske enten via webbank eller ved indbetaling i banken.

Betaling skal ske senest 1 uge før opholdet påbegyndes.

Ajourført maj 2017 af Ole K (201)